22440

Algemene spelvoorwaarden Facebook winactie: Camp-let Weekend 2019

Algemene spelvoorwaarden

Algemeen

Conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 zijn deze algemene spelvoorwaarden (hierna: de “Algemene spelvoorwaarden”) van toepassing op promotionele kansspelen van Vouwwagencentrum Noardburgum, hierna ook te noemen: “Vouwwagencentrum Noardburgum” en de bijbehorende internetsites, waaronder www.vouwwagencentrumnoardburgum.nl en haar overige activiteiten, die worden georganiseerd door Vouwwagencentrum Noardburgum (hierna: de “aanbieder”).

Deelnemers

Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, behoudens voor zover in de specifieke spelvoorwaarden anders is bepaald. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op grond van de specifieke spelvoorwaarden is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan het spel.
Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Aanbieder en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers en van door de Aanbieder bij de organisatie van het spel ingeschakelden, waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten.
De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

Deelnameduur- en frequentie

Een deelnemer kan meedoen aan de Camp-let weekend winactie vanaf het moment dat deze wordt gestart t/m vrijdag 10 mei 23:59 uur.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden met deelname aan de Camp-let weekend winactie, hierdoor is deelname aan deze actie voor iedere deelnemer gratis.

Prijzen

De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen bedraagt +/- € 98,- per prijs. Eén prijs bestaat uit één gratis weekendje voor twee personen. Er wordt één prijs weggegeven, in totaal €98,-.
De winnaars worden uiterlijk maandag 12 mei 2019 om 17:00 uur bekend gemaakt in het bericht op Facebook. Ook ontvangen de winnaars een persoonlijk chatbericht waarin wij de adresgegevens vragen van degene die het weekendje zal ontvangen, zodat de prijs verzonden kan worden.
De gewonnen reservering zal op vrijdag 17 mei 2019 bezorgd worden via e-mail, mits het e-mailadres op tijd wordt doorgegeven. Indien het e-mailadres niet op tijd wordt doorgegeven, kan het zijn dat de reservering  na 17 mei 2019 bezorgd worden.
De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door de Aanbieder.
De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval de winnaar een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten.

Communicatie en promotie

De winnaars van de prijzen geven de Aanbieder toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van het spel te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met het spel alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle (social) media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van de Aanbieder medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Aanbieder voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle (social) media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.

Privacy

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan het spel. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het spel en de uitreiking van de prijzen. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij het betreffende spel (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Aanbieder, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.

Aansprakelijkheid

Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.
De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.
De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de spellen.

Overige bepalingen

De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het spel of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.
De Algemene en Specifieke spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.
Op verzoek van een deelnemer zullen de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer.
De Aanbieder is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden alsmede de Specifieke spelvoorwaarden gedurende de looptijd van het spel (Actieperiode) te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Aanbieder op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden aan.
Voor zover de Algemene spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke spelvoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke spelvoorwaarden.
Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de spelen kunnen aan Vouwwagencentrum Noardburgum worden gesteld:

 

Rijksstraatweg 14 9257 DT Noordbergum

Tel: 0511-472609

Mob: 06–244006527

Email: info@vouw-wagen.nl